Transmasculine Philippines

FacebookTwitterInstagramLinkedIn

What is Transmasculine Philippines?

Transmasculine Philippines (TmPH) is a community-based organization for Filipino trans men and transmasculine non-binary people.

This is a place for Filipino transmasculine people to find each other and form valuable connections in order to achieve a sense of community.


Transmasculine Philippines advocates for safe transitioning, trans rights, and the end of toxic masculinity and misogyny in the trans community.

Ano ang Transmasculine Philippines?

Ang Transmasculine Philippines (TmPH) ay isang community-based organization para sa mga Pilipinong trans men at sa mga taong transmasculine.


Ito ay isang lugar para sa mga Pilipinong transmasculine na mahanap ang isa’t isa at makapamuo ng mahahalagang koneksyon upang makapagtayo ng isang komunidad.


Ang Transmasculine Philippines ay nagsusulong para sa ligtas na pag-transition, karapatang pantao ng mga transgender, at ang pagwakas ng kulturang machismo at misoginiya sa trans community.